KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH


przez Gabinet Psychologiczny DOM PRZYJACIÓŁ Lidia Cichocka

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny DOM PRZYJACIÓŁ Lidia Cichocka z siedzibą w Sulejówku przy ul. Wodociągowej 9/8 NIP 9521745960, REGON 731550163, adres mailowy: osrodek@domprzyjaciol.pl


Przetwarzanie danych

 

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca) na podstawie umowy ustnej:
− dane zwykłe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, w razie konieczności również adres e-mail, lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej, stworzenia opinii) adres zamieszkania, a w razie konieczności także numer Pesel;
− dane wrażliwe, tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy. Dane również mogą być przetwarzane komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.


Przekazywanie danych

 

W celu prawidłowej realizacji umowy Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także
• Biuro Rachunkowe (w razie konieczności wystawienia faktury
• Bankowość
• W sytuacji superrewizji – to jest; merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).
Administrator oświadcza, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi.


Okres przechowywania danych


Dane przechowywane są w Gabinecie 20 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi, po czym ulegają zniszczeniu, jednakże
− w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych - 5 lat licząc od końca roku podatkowego,
− w celach niezbędnych dla roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia usług. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania.


Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, jednakże w przypadku;
− zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd,
− jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone,
zapis stanowiący o tajemnicy zawodowej psychologa nie obowiązuje.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy:
-  jeżeli podmiot jest dostawcą systemów informatycznych lub usług hostingowych.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
− prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
− prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody:
− prawa wymienione powyżej,
− prawo do usunięcia danych,
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
− prawo do przenoszenia danych,
− prawo do cofnięcia zgody.
W tym celu proszę o kontakt z Gabinetem Psychologicznym DOM PRZYJACIÓŁ Lidia Cichocka ul. Wodociągowa 9/8, 05-070 Sulejówek e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl lub pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych, które Administrator przetwarza w wykonaniu nałożonego obowiązku.


Dane przetwarzane ręcznie są chronione - zamknięte na klucz. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania usług.


Przyjmując do wiadomości niniejszą informację, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych celem realizacji usług przed ww. wskazany podmiot, będący administratorem moich danych osobowych.

 

 

   DOM   PRZYJACIÓŁ

 

 

OŚRODEK

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY

f

DOM PRZYJACIÓŁ 

 

ul. Wodociągowa 9 m.8

05-070 Sulejówek k. Warszawy

 

e-mail: osrodek@domprzyjaciol.pl

 

tel. 509609280